Risikomodell for kvantifisering av luseindusert dødelighet på villaks for 2021

I produksjonsområdeforskriften fra 2017 blir det beskrevet hvordan oppdrettsintensiteten i 13 definerte produksjonsområder skal reguleres etter estimert miljøpåvirkning fra oppdrettsnæringa.

Vi beskriver her en modell for kvantitativ vurdering av risiko (risikomodell) for at utvandrende vill laksesmolt fra norske vassdrag dør, som direkte følge av påslag av lakselus produsert i oppdrettsanlegg. Risikomodellen er sammensatt, og følger en kjede av skisserte hendelser, fra smitteproduksjon i oppdrett til luseindusert dødelighet hos vill laksesmolt.

Videre presenteres beregnet lusepåslag og luseindusert dødelighet for i alt 401 vassdrag over årene 2012 – 2021. Modellen er utarbeidet som innspill til Ekspertgruppen, nedsatt for perioden 2020 og 2021, med mandat blant annet til å vurdere lakselusindusert dødelighet på vill laksesmolt i 13 produksjonsområder.