Villsvinhelserapport for 2018 og 2019

Villsvinhelseovervåkning basert på prøvetaking av villsvin felt under jakt påviste Salmonella Typhimurium i avføringsprøve fra ett villsvin.

Villsvinhelseovervåkning ble re-etablert i august 2018 for å øke kunnskapsgrunnlaget om forekomst av patogene mikroorganismer med betydning for dyre- og folkehelse, og for å tidlig kunne oppdage meldepliktige dyresykdommer hos en art på fremmarsj i Norge. I løpet av høsten 2018 og hele 2019 ble det sendt inn prøver fra til sammen 92 villsvin felt under jakt til Veterinærinstituttet. Dette representerer om lag 31% av antallet felte villsvin som ble rapportert til Statistisk sentralbyrå (SSB) i jaktåret 2018/2019.

Det ble ikke påvist antistoff for de alvorlig meldepliktige svinesykdommene Aujeszky’s disease (AD), smittsom gastroenteritt (TGE), porcint respiratorisk korona virus (PRCV), porcint respiratorisk og reproduksjonssyndrom (PRRS), porcin epidemisk diaré (PED) eller influensa A (SI). Dette er smittestoff som også er gjenstand for overvåking i overvåknings- og kontrollprogrammet for spesifikke virussykdommer hos tamsvin. Det ble heller ikke påvist antistoff mot Mycoplasma hyopneumoniae, et agens som forårsaker smittsom grisehoste hos tamsvin og som har vært gjenstand for systematisk bekjempelse i den norske svinepopulasjonen. Siste påvisning av smittsom grisehoste i Norge var i 2008. Det ble påvist antistoff mot Actinobacillus pleuropneumoniae, sykdomsfremkallende Yersinia spp., og hepatitt E virus i henholdsvis 64%, 53% og 1.1% av undersøkte prøver. Disse er smittestoff som også er utbredt i den konvensjonelle tamsvinpopulasjonen i Norge.

Salmonella Typhimurium ble påvist i avføringsprøve fra ett villsvin. Parasittologiske undersøkelser påviste ikke forekomst av Trichinella spp. larver eller Alaria alata mesocercarier i innsendte prøver.

Undersøkelser for antimikrobiell resistens hos tilfeldige Escherichia coli viste at kun 2,5% av isolatene var resistente. Kinolonresistente E. coli ble påvist fra 22,4% av prøvene, og flere av disse var multiresistente. Utvidet spektrum cefalosporin-resistent E. coli ble påvist i 4,4% av prøvene. Meticillin-resistent Staphylococcus aureus, Campylobacter coli, kolistin-resistent E. coli og karbapenem-resistent Enterobacteriaceae ble ikke påvist i noen av de undersøkte prøvene.