Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene. Årsrapport for aktiviteten i 2011

I 2010 startet reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene etter avsluttende bekjempelsesaksjon mot Gyrodactylus salaris i 2009. I den anledning ble det satt ned en prosjektgruppe med representanter fra Fylkesmannen, Veterinærinstituttet, samt grunneierlag og lokale fiskeforeninger.

Det praktiske arbeidet i prosjektet omfatter planlegging, praktisk utlegging av rogn og seinere vurdering klekkesuksess for rogna, utsett av fisk, undersøkelser av ungfisk, registrering og prøvetak av tilbakevandret voksen fisk.

Veterinærinstituttet, seksjon for Miljø- og smittetiltak er gitt i oppgave å lede prosjektet. Veterinærinstituttets arbeid skal omfattet evaluering av måloppnåelsen i reetableringsarbeidet, kvalitetssikre det praktiske arbeidet, rapportere aktiviten i prosjektet, og dokumentere effekten av tiltakene gjennom dokumentasjon av innslag av de biologiske materialene fra den levende genbank i de ulike årsklassene i bestandene.

Reetableringen av laks skjer med basis i det genetiske materialet i DN`s levende genbank for vill laks på Haukvik. De første fem årene skal reetableringen skje på dagens lakseførende strekning i Steinkjerelva og Byaelva, i tillegg er det gitt tilatelse til å sette ut opptil 100.000 individ av laks ovenfor dagens lakseførende strekning i hver av elvene Ogna og Figga de første to åra av reetableringsperioden.

I tillegg til reetableringen av laks gjennomføres det også en begrenset reetablering av sjøørret med materiale fra Genbanken på Herje i Byaelva og Figga.

Reetableringsprosjektet er finansiert av DN, FMNT og Steinkjer fiskeråd.