Tilsyn med genmodifisering i såvarer, fôrvarer og næringsmidler 2012

Denne rapporten oppsummerer gjennomføringen og resultatene for 2012 av tilsynsprogrammet “Tilsyn med genmodifisering”. Dette programmet inngår i Mattilsynets portefølje av overvåkings- og kartleggingsprogrammer. Mattilsynet er ansvarlig for prøveuttak, mens Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for genmodifiserte organismer (GMO) i mat, fôr og såvare, og utfører laboratorieanalysene.

Resultatene for 2012 avviker ikke vesentlig fra resultatene fra tidligere år. Det ble ikke gjort funn med ulovlig høyt innhold av genmodifisert materiale i prøver av næringsmidler, fôr eller såvare. Mange prøver av næringsmidler og fôr inneholdt mindre mengder av genmodifisert materiale.

Denne rapporten omtaler også resultatene av kontroll av import av ris og risprodukter fra Kina etter forskrift om særskilte beskyttelsestiltak. I to risprøver ble det funnet ulovlig innehold av GMO og disse to varepartiene ble avvist før de kom på det norske markedet.

Kontroll med genmodifisering byr på en rekke utfordringer, både for virksomhetene, tilsynsmyndigheter og analyselaboratorier. De viktigste utfordringene og mulige løsninger drøftes i et eget kapittel i denne rapporten.