Tiltak mot Gyrodactylus salaris i Vefsnaregionen. Aktivitetsrapport 2010

Denne rapporten er en aktivitetsrapport for året 2010 i et prosjekt som strekker seg over flere år. Rapporter utgis vanligvis i forbindelse med gjennomført behandling, men aktiviteten i regionen i 2010 har vært av et slikt omfang at den summeres opp i egen rapport.

Planlegging og gjennomføring av tiltak er styrt gjennom Veterinærinstituttet, seksjon for miljø- og smittetiltak, på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning, med Fylkesmannen i Nordland som tiltakshaver. Mosjøen og omegn næringsselskap (MON) og Veterinærinstituttet, seksjon for parasittologi, har vært sterkt deltakende i dette arbeidet, de siste i arbeidet med smitteforsøk og kartlegging av infeksjon på røye i innsjøene.

Rapporten oppsummerer arbeidet med forberedelser til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris gjennomført i 2010. I tillegg til prosjektorganisering, har planarbeid og feltaktivitet i Vefsnaregionen vært stor. Fremdriften i prosjektet ble endret i og med påvisningen av G. salaris på røye i Fustvatnet mot slutten av 2009.

Videre undersøkelser knyttet til G. salaris på røye ble gitt høyeste prioritet. Behandling av hovedelvene ble utsatt minst ett år, mens fiskebevaringstiltak ble videreført. Planleggingen av elvebehandling fortsatte, mens utredning av mulighetene for behandling av innsjøer ble igangsatt.