Kartlegging av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) i 2016 og 2017 

Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) overvåker på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet forekomsten av skrantesjuke (CWD – chronic wasting disease) i Norge. Nå oppsummeres arbeidet fra 2016 og 2017 i en rapport. 

Veterinærinstituttet og NINA har utført det praktiske arbeidet med kartleggingen og overvåkingen på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. På lokalt og regionalt nivå har jegere, kommunal viltforvaltning, villreinnemder, villreinutvalg, Statens naturoppsyn (SNO), lokalt og regionalt Mattilsyn, lokale fjellstyrer og andre gjort sitt til at det var mulig å gjennomføre en så omfattende prøvetaking.

Målet har vært å øke kunnskapen om sykdomsutbredelsen slik at myndighetene best mulig kan forvalte sykdommen og våre hjorteviltbestander i denne nye situasjonen.

Jørn Våge

Seniorforsker vilthelse, skrantesyke/CWD-koordinator
Mobilnr: +47 93413615
E-post: Jorn.Vage@vetinst.no

Petter Hopp

Seniorforsker
Mobilnr: 4790261391
E-post: petter.hopp@vetinst.no

Sylvie Benestad

Senior forsker
Mobilnr: 4797536830
E-post: sylvie.benestad@vetinst.no

Hildegunn Viljugrein

Seniorforsker
Mobilnr: +47 93892191
E-post: hildegunn.viljugrein@vetinst.no

Knut Madslien

Seksjonsleder
Mobilnr: +47 91736909
E-post: knut.madslien@vetinst.no

Attila Tarpai

Forsker
Mobilnr: +47 48251631
E-post: attila.tarpai@vetinst.no

Tom Haavardstun

Seniorrådgiver
Mobilnr: +47 40008146
E-post: Tom.Haavardstun@vetinst.no

Alle ansatte