Zoonoserapporten 2016

Sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker kalles zoonoser. Årets zoonoserapporten viser at situasjonen i 2016 var gunstig i Norge når det gjelder zoonoser. 

Det er likevel bekymringsfullt at andelen Campylobacter-positive slaktekyllingflokker økte til nesten 8 %. Tidligere har mellom 3 og 6 % av flokkene vært positive. Det viser seg at i 2016 leverte noen få gårder flertallet av smittede flokker.

Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) ble for første gang i Norge funnet i en melkeprøve fra ku og bakterien antas å ha smittet til ku fra menneske. Dette understreker betydningen av mennesker som smittekilde av resistente bakterier til dyr. Dersom slike bakterier etablerer seg hos dyr kan de senere smitte tilbake til mennesker. Økt reisevirksomhet bidrar til økt smittepress med resistente bakterier for dyr i Norge.

Hos mennesker var også situasjonen mer gunstig enn på lenge for mange zoonoser, unntaket var E. coli (VTEC) hvor antallet sykdomstilfeller fortsetter å øke noe. Økningen de senere årene kan delvis forklares av endret diagnostikk, men utviklingen er like fullt bekymringsfull fordi bakterien kan gi svært alvorlig sykdom.