Rutinemessig publisering av forbruksdata for antibakterielle midler rapportert til VetReg

Veterinærinstituttet har gjort en vurdering av hva som er hensiktsmessig mht. presentasjon av data for antibakterielle midler rapportert i Veterinært legemiddelregister (VetReg).

VetReg omfatter data for veterinærenes bruk og utlevering av antibakterielle midler til dyr samt hva apotek leverer ut til dyreeier på resept fra veterinær. Hvilken måleindikator som bør benyttes til å fremstille data avhenger av formålet.

Når data for antibakterielle midler VetReg data benyttes til å vurdere resistensdata, er den mest presise måleindikatoren for seleksjonspresset antall eksponeringer - det vil si at for kombinasjonspreparater må da hvert virkestoff bli rapportert som en eksponering.

Ved undersøkelser av forbruk av antibakterielle midler til matproduserende landdyr knyttet til diagnosegruppe/diagnose bør data presenteres som antall behandlinger per antibiotikaklasse. Siden VetReg data for oppdrettsfisk også gir informasjon om hvilke stadium (driftstype) oppdrettsfisk blir behandlet foreslås det å presentere data om forbruk per diagnose fordelt på driftstyper.