Forslag til førstegenerasjons målemetode for miljøeffekt (effektindikatorer) med hensyn til genetisk påvirkning fra oppdrettslaks til villaks, og påvirkning av lakselus fra oppdrett på viltlevende laksefiskbestander

Havforskningsinstituttet (HI) har sammen med Veterinærinstituttet utarbeidet forslag til førstegenera-sjons målemetode for miljøeffekt (effektindikatorer) med hensyn til genetisk påvirkning fra oppdrettslaks til villaks, og påvirkning av lakselus fra oppdrett på viltlevende laksefiskbestander.

Dette arbeidet baserer seg på gjennomgang av tilgjengelige data fra pågående forskningsprosjekt ved HI og Veterinærinstituttet, samt tidligere rapporter fra HI, Veterinærinstituttet, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL). Fiskeri-direktoratet og Mattilsynet har gitt innspill og råd når det gjelder overvåkningsprogram, og NINA har gitt faglige innspil til deler av arbeidet.