Utryddelse av mort og gjedde fra Hallumtjern og Holteputten i Jevnaker og Lunner kommuner

Høsten 2018 ble det fanget en gjedde (Esox lucius) på 2 kg i Hallumtjern i Sløvikvassdraget i Jevnaker og Lunner kommuner. Det ble gjennomført et prøvefiske i etterkant av fangsten av gjedde, noe som førte til fangst av mort (Rutilus rutilus) i Hallumtjern. Det finnes allerede gjedde i Sløvikvassdraget nedstrøms Vassjø men, ikke mort.

Det er ikke vandringshinder i bekken mellom Hallumtjern og Holteputten. Nedstrøms Hallumtjern ligger Vassjø. Vassjø er en av flere kalksjøer i vassdraget og er kategorisert til svært viktig (A-lokalitet) og har nasjonal verdi. Vassjø er den største innsjøen i vassdraget og har storvokste, men tynne bestander av røye (Salvelinus alpinus) og ørret (Salmo trutta)..

Spredning av gjedde blir vurdert som den alvorligste trusselen mot stedegne ørretbestander i Norge. Mort etablerer seg raskt og spredningsfaren fra Hallumtjern til Vassjø vurderes som stor. Morten kan påføre stedegne arter store negative effekter.

Rotenonbehandling med CFT-Legumin er vurdert som det eneste tiltaket som vil kunne fjerne gjedde og mort fra Hallumtjern og Holteputten, og videre spredningsfaren til vassdragets største vatn Vassjø. Det er verken fra Fylkesmannens eller kommunenes side kjent at det fins sårbare eller truede arter i influensområdet som kan forventes å bli berørt av tiltaket.

Det ble tatt vannprøver for å dokumentere rotenonkonsentrasjonen etter behandlingen. Basert på det faktum at det ble observert rask dødelighet under behandlingen konkluderes det med at doseringen trolig var tilstrekkelig til å ta livet av all gjedde og mort i behandlet område.
Rotenonkonsentrasjonene vi målte var likevel noe lavere enn forventet, men basert på
nedbrytningshastigheten og spesielt fortynningen i Holteputten har sannsynligvis de doserte
konsentrasjonene vært svært nær målet.