Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene. Årsrapport for aktiviteten i 2014

2014 var det femte året i reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene etter avsluttende bekjempelsesaksjon mot Gyrodactylus salaris i 2009. 

2014 var også året friskmelding av Steinkjerregionen fant sted, etter å ha vært infisert av lakseparasitten siden 1980.

Det ble i 2014 tilbakeført ca. 1,1 millioner rognkorn av laks fra genbanken på Haukvik fordelt med 460.000 i Figga, 417.000 i Ogna og 218.000 i Byaleva. I tillegg ble det levert ca. 56.000 øyerogn av sjøørret til Figga fra genbanken på Herje. I alt er det siden 2010 satt ut i overkant av 7 millioner individer av laks i vassdragene og nær 300.000 individer av sjøørret. Alt fiskemateriale er utsatt som rogn eller som uforet yngel.

Ungfiskundersøkelser i vassdragene viser varierende tettheter av lakseunger i vassdragene. Tettheter av eldre lakseunger er imidlertid god til svært god i elvene som helhet. Samtidig viser merkeandeler i ungfiskbestandene at den naturlige produksjonen har økt siden 2012.

Voksenfisk fra reetableringsprosjektet dominerer i fangstene fra overvåkningsfisket i 2014. Hele 77 % av voksenfisken i Steinkjervassdraget (Ogna, Byaelva og Steinkjerelva) stammer fra utsettene av rogn eller yngel i vassdragene. Dette gjør at genetikken som er tatt vare på i levende genbank dominerer i vassdraget.