Fallviltundersøkelser - freda arter: Årsrapport 2019

Veterinærinstituttet i Oslo har siden 2003 gjennomført rutinemessig undersøkelse av fallviltskrotter fra freda fuglearter. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Prosjektets hovedformål er å kartlegge dødsårsaker hos ville fugler, med vekt på å avdekke ulovlig felling (skuddsår), som et ledd i en langsiktig kunnskapsoppbygging omkring biologiske faktorer og artenes demografi. Prosjektet skal videre ivareta organmateriale fra døde individer av viltlevende fugler, med henblikk på senere analyser.

I 2019 mottok Veterinærinstituttet 132 fugleskrotter fra preparanter (taksidermister). Traume (48,5%), avmagring (19,7%) og negative funn (dvs ingen funn som indikerer sykdom eller skade) (19,7%) var de vanligste diagnosene i 2019. Én fugl, en hønsehauk, var ulovlig felt.

Jon Valbjørn Hagelin

Overingeniør
Mobilnr: +47 91721776
E-post: Jon.Hagelin@vetinst.no

Knut Madslien

Seksjonsleder
Mobilnr: +47 91736909
E-post: knut.madslien@vetinst.no

Jørn Våge

Seniorforsker vilthelse, skrantesyke/CWD-koordinator
Mobilnr: +47 93413615
E-post: Jorn.Vage@vetinst.no

Alle ansatte