Fiskehelsemessige aspekter i forhold til oppdrett av røye (Salvelinus alpinus) i merder

Alt kommersielt oppdrett av fisk vil medføre at det kan oppstå helsemessige utfordringer av infeksiøs karakter. Oppdrett innebærer at et stort antall individer holdes innestengt innenfor et relativt lite volum. Dette øker risikoen for at potensielt patogene smittestoff utvikler mer ”aggressive” egenskaper og/eller får dominans fordi normalflora til fisken blir svekket/endret, samt at nye smittestoff kan introduseres i miljøet.

Så langt tilsier imidlertid erfaringene at det er svært få infeksiøse problemer med røye i oppdrett og at det i hovedsak er bakterier som er normalt forekommende i vannmassene som utgjør de hyppigste helsemessige problemene.