Veterinærinstituttets personvernerklæring

Personvernerklæringen beskriver hvordan Veterinærinstituttet behandler personopplysninger.

 • 1. Veterinærinstituttets behandling av personopplysninger

  Personvernerklæringen beskriver hvordan Veterinærinstituttet behandler personopplysninger.

  Veterinærinstituttet behandler personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven av 20. juli 2018 og EU forordning 2016 (680/681) GDPR

  .Veterinærinstituttet har ansvar for at innsamlede personopplysninger er tilstrekkelig beskyttet, samt at behandlingen av opplysningene skjer i henhold til gjeldende lovverk. Veterinærinstituttet skal sikre at personopplysningene er korrekte, oppdaterte og kun behandles ut fra det berettiget formål angitt av Veterinærinstituttet ved innsamling.

  En person Veterinærinstituttet har opplysninger om kalles «den registrerte». Ansvarlig for personopplysningene som lagres kalles behandlingsansvarlig. Veterinærinstituttet er behandlingsansvarlig om ikke annet fremgår. Veterinærinstituttet behandler personopplysninger på grunnlag av de behov virksomheten har gjennom samfunnsoppdraget, pålegg gjennom lov, berettiget interesse eller etter samtykke fra den registrerte. 

  Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson og opplysninger som kan bidra til å identifisere deg som en person. Anonyme data er ikke underlagt denne reguleringen. Les mer om personopplysninger hos Datatilsynet Under beskrives hvilke grupper av personer Veterinærinstituttet behandler opplysninger om. Dine rettigheter er beskrevet lengre nede sammen med Veterinærinstituttets kontaktinformasjon.

 • 2. Hvorfor lagrer og behandler Veterinærinstituttet personopplysninger?

  Veterinærinstituttet lagrer og behandler personopplysninger på grunnlag av samfunnsoppdraget Landbruks- og matdepartementet samt Nærings- og fiskeridepartementet har delegert til instituttet:

  Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk,

  dyr og mennesker. Veterinærinstituttet bistår myndigheter, produsenter og andre i Norge i å hindre spredning av smittestoffer og utvikling av sykdom hos dyr og mennesker. Veterinærinstituttet samarbeider med myndighetene og næringslivet om å utvikle bærekraftig bioøkonomi i Norge. Veterinærinstituttet behandler henvendelser, samarbeider med eksterne samarbeidspartnere, gjennomfører spørreundersøkelser og oppgaver instituttet er pålaget som å bidra til offentlig overvåkning, risikovurdering mm. Veterinærinstituttet har også ansvar for ulike registre og andre oppgaver regulert i gjeldende lov og regelverk.

  Dersom Veterinærinstituttet opplever kommunikasjonsinnhold som kan medføre behov for senere oppfølging, klager eller oppsigelser kan disse opplysningene lagres til instituttet opplever at behovet ikke lenger er tilstede. Veterinærinstituttet kan og beholde opplysninger for en periode hvis det er særlig berettiget interesse for dette, (eller ved lov), i tilfeller hvor instituttet mener det er nødvendig å ha slik opplysning for å dokumentere den kontakten som har vært.

 • 3. Behandlingsgrunnlag for å behandle og lagre personopplysninger

  Før behandling og lagring av personopplysningen må Veterinærinstituttet ha identifisert om det finnes et godkjent behandlingsgrunnlag samt ha et konkret formål. Gyldige behandlingsgrunnlag er «berettiget interesse, rettslig forpliktelse, avtale eller samtykke fra den registrerte». At Veterinærinstituttet har berettiget interesse betyr at instituttets formål med å behandle opplysningene gjør behandlingen nødvendig, med mindre den registrertes interesse og behov for beskyttelse kan bekreftes å gå foran. Les mer om behandlingsgrunnlag hos Datatilsynet

  Personopplysninger kan ikke benyttes til andre formål enn de som ga grunnlag for innsamling og lagring. For personopplysninger tilknyttet biologisk materiale innsamlet med hjemmel i personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1c (rettslig forpliktelse) og 1e (allmenhetens interesse eller utøvelse av offentlig myndighet) vil formålet med innsamling og lagring være bredt og omfatte både umiddelbare anvendelser som diagnostikk og utbruddsoppklaring, og langsiktige anvendelser som epidemiologisk historikk. Slikt materiale kan imidlertid ikke benyttes til formål som ikke er hjemlet i personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1c og 1e.

  Veterinærinstituttet skal ikke innhente flere opplysninger om deg enn det som er nødvendig, heller ikke lagre personopplysninger lengre enn nødvendig ut fra formålene de er innsamlet til.

  Veterinærinstituttet følger personopplysningsloven, matloven, arkivloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven, statsansatteloven, regnskapsloven, sikkerhetsloven mm. Les mer om virksomhetens plikter hos Datatilsynet

 • 4. Persongrupper Veterinærinstituttet kan ha personopplysninger om

  Veterinærinstituttet skal ikke ta imot, eller på annen måte, behandle sensitive opplysninger fra noen uten lovlig grunnlag. Lagring og sletting skal skje i samsvar med gjeldende lovverk.

  Personopplysninger i tilknytning til mottak eller innsamling av biologisk materiale

  Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag knytter seg til kunnskapsutvikling, -formidling og -rådgiving, med utgangspunkt i biologisk materiale og tilhørende data. Det medfører at instituttet også må håndtere personopplysninger knyttet til slikt materiale, for eksempel om hvor prøven er samlet inn, hvem som har samlet den inn og når den er samlet inn. Slike data kan unntaksvis inkludere helseopplysninger, for eksempel for å beskrive selve prøven eller mistanke som ligger til grunn for innsamling.

  All innsamling og lagring av data i tilknytning til beredskap, utbruddsoppklaring, diagnostikk og overvåkings- og kontrollprogrammer er hjemlet i personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1c (rettslig forpliktelse) og 1e (allmenhetens interesse eller utøvelse av offentlig myndighet), noe som innebærer at den opplysningene gjelder ikke kan kreve slike data slettet eller prøver destruert. For annen kunnskapsutvikling vil hjemmel for innsamling og lagring av personopplysninger variere, og i noen forsknings- og oppdragsprosjekter være basert på samtykke fra den opplysningene gjelder. Ved samtykke kan den opplysningene gjelder når som helst kreve opplysningene slettet og prøvemateriale destruert. Før personopplysninger innsamles og lagres skal det alltid være beskrevet hva formålet med innsamling og lagring er, og på hvilket grunnlag de innsamles og lagres, inkludert varighet av lagringen.

  • • Personer som henvender seg til Veterinærinstituttet

   Dette kan være personer som kontakter Veterinærinstituttet for å få svar på spørsmål.   Kommunikasjonen kan være både fysisk, digital, skriftlig og muntlig, bla. gjennom www.postmottak.no. Veterinærinstituttets behandlingsgrunnlag er basert på instituttets berettigede interesse for å ha kontakt med eksterne og gjeldene lovverk ut fra samfunnsoppdraget. 

  • • Eksterne kontaktpersoner

   Dette kan være kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle oppdragsgivere, leverandører, interessenter og andre kontaktpersoner i samfunnslivet. Veterinærinstituttet behandler personopplysninger om kontaktpersoner for å:

   • administrere forholdet til ovennevnte grupper
   • formidle instituttets tjenester
   • forberede, gjennomføre og dokumentere kjøp og salg av varer og tjenester
   • evaluere kjøp og salg av varer og tjenester

   Det er frivillig for kontaktpersoner å avgi personopplysninger med unntak av daglig leder. Veterinærinstituttet skal slette opplysningene hvis det blir kjent at kontaktpersonen opphører å være kontaktperson eller Veterinærinstituttet ikke lenger har behov for kontakt med virksomheten.

  • • Eksterne samarbeidspartnere

   Dette kan være overordnet myndighet, eiere, medlemmer av eiere, styret, organer, råd, utvalg, referansegrupper mv. tilknyttet Veterinærinstituttet. Veterinærinstituttet har en berettiget interesse av å behandle personopplysninger om personer knyttet til instituttets organer for å kunne organisere og legge til rette for arbeidet i organene og for å kunne dokumentere saksbehandling.

   Dette kan også være personer og ansatte tilknyttet samarbeidende institusjoner i faglige nettverk og kunnskapsutviklingsprosjekter, hvor Veterinærinstituttet har behov for å behandle personopplysninger i forbindelse med ideutvikling, søknadsprosesser, kontrakter og gjennomføring av prosjektene, og for å ivareta en tilfredsstillende kommunikasjon med samarbeidspartnerne. For disse formålene vil personopplysningene begrenses til nødvendig kontaktopplysninger, og dokumenter som kreves av finansieringskilder (for eksempel kort CV for nøkkelpersoner i en prosjektsøknad).

  • Besøkende

   Alle besøkende til Veterinærinstituttets lokaler skal registreres i henhold til lokale rutiner. Opplysningene lagres i henhold til gjeldene regelverk.

   For å få tilgang til trådløst nett er det en betingelse at navn, mobiltelefonnummer og e-postadresse blir registrert. Veterinærinstituttet lagrer disse opplysningene i henhold til gjeldende lovverk.

   Veterinærinstituttets bygninger er overvåket av kameraer innvending og utvendig og bruken av disse følger gjeldende regelverk. Det er satt opp skilt på fasaden som informerer om dette.

   Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse i forhold til hensynet til sikkerhet ved sikkerhet, brann og rømming. Informasjonen i registret slettes etter gjeldene regelverk. Veterinærinstituttet utleverer ikke opplysninger til andre uten at du har gitt samtykke til det. I særlige tilfeller kan vi gi opplysninger til andre når sikkerhetshensyn gjør det nødvendig eller det foreligger mistanke om lovbrudd eller andre misligheter/liv og helse.

  • • Innledere og deltakere på kurs, seminarer, arrangementer og møter
   • Dette er personer som innleder eller deltar på kurs, seminarer, arrangementer, møter og lignende i regi av Veterinærinstituttet. Instituttet har en berettiget interesse av å behandle personopplysninger for å planlegge, gi informasjon om og legge til rette for kurs, arrangementer, møter o.l.
   • legge til rette for kontakt mellom deltagere og for å kunne kontakte deltagere ved behov
   • fakturere der det er deltakeravgift
   • evaluere kurs, arrangementer, møter o.l.
   • informere om fremtidige kurs, arrangementer, møter o.l.

   Det er en betingelse for å være innleder mv. eller deltager at Veterinærinstituttet får de opplysningene instituttet trenger for å oppnå ovennevnte formål. Er det behov for å samle inn sensitive opplysninger (som f.eks. allergier ved servering av mat og drikke), vil behandlingen være basert på samtykke. Deling av lister med navn på deltagere til andre deltagere er basert på samtykke.

   Veterinærinstituttet kan lagre opplysninger om innledere mv. og deltakere mv. så lenge det er berettiget interesse for dette. Utover dette lagrer og utleverer Veterinærinstituttet opplysninger hvis det ligger en rettslig forpliktelse for dette til grunn, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

  • • Besøkende på våre nettsider, nyhetsbrev, sosiale media og formidling av virksomheten

   Det er frivillig for deg som besøker www.vetinst.no å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenestene, for eksempel å oppgi adresse for å motta nyhetsbrev. Behandlingen av personopplysningene er basert på den enkeltes samtykke. Opplysningene som registreres benyttes kun til e-postvarsling av endinger i innholdet. Det er kun administrator som får tilgang til opplysninger. Du kan når som helst melde deg av tjenesten og din e-post adresse slettes da fra vårt register.

   Veterinærinstituttet lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter ved søk på vårt nettsted for å øke brukervennligheten på nettstedet. Brukermønstret for søk lagres anonymt. Søkerordene lagres og kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som IP adressene. På våre nettsider kan du abonnere på oppdateringer. Les mer om Veterinærinstituttets bruk av cookies og personvern når du besøker vår nettside her. Dette følger av ekomloven § 2-7 b

   Veterinærinstituttet har profil på Facebook og andre kanaler for sosiale medier. Det er kun informasjon du selv legger ut og som du selv registrerer som offentlig i sosiale media Veterinærinstituttet har tilgang til. Behandling av personopplysninger er basert på ditt samtykke til kanalen. Informasjonen brukes i noen tilfeller for å treffe riktig målgruppe med våre artikler. Opplysningene kan slettes av den enkelte selv.  Veterinærinstituttet lagrer ingen kopi når opplysningene slettes. Les mer om Facebook her

  • • Jobbsøkere til Veterinærinstituttet

   Veterinærinstituttet utlyser stillinger digitalt via Webcruiter og søknader mottas kun digitalt. Du kan når som helst trekke din søknad og be om at dine opplysninger slettes.

   Veterinærinstituttets behandlingsgrunnlag er basert på en gjensidig interesse fra begge parter i rekrutterings-prosessen. Veterinærinstituttet behandler dine personopplysninger for å kunne vurdere ditt kandidatur til den stilling du har vist interesse for og søkt. Veterinærinstituttet skal kun motta relevant informasjon om din kompetanse og kvalifikasjoner for vurdering av ditt kandidatur opp mot aktuell stilling.

   Veterinærinstituttet ønsker ikke å motta sensitiv informasjon som; politisk overbevisning, religiøs tilknytning eller filosofisk oppfatning, medlemskap i fagforening, helseforhold, rasemessig eller etnisk bakgrunn ei eller seksuell orientering.

   Veterinærinstituttet vil innhente relevant informasjon fra dine referanser i forhold til jobbprestasjon og egenskaper kun etter samtykke fra deg. I noen sammenhenger kan det være aktuelt å innhente kredittsjekk og bakgrunnssjekk, men kun etter ditt samtykke.

   Veterinærinstituttet deler kun dine opplysninger med de av våre medarbeidere som aktivt er involvert i rekrutteringsprosessen. I de tilfeller vi har bistand fra tredjepart i rekrutteringsprosessen vil du få beskjed om dette og behandlingen av personopplysningene vil bli regulert av inngått databehandleravtale. Du skal alltid være trygg på hvem som har innsyn i dine data.

   Veterinærinstituttet beholder søknaden din og all annen informasjon du har gitt oss inkludert eventuelt tester og caser, samt våre vurderinger inntil søknadsprosessen er fullført. All dokumentasjon vil bli slettet 18 mnd. etter rekrutteringsprosessens slutt.

 • 5. Hvilke rettigheter har du som registrert

  Dersom Veterinærinstituttet har opplysninger om deg har du rett til å få det bekreftet. Du skal da få informasjon om hvilke opplysninger Veterinærinstituttet behandler om deg, behandlingsgrunnlaget og hvilke rettigheter du har. Du har rett til å be om tilgang til dine personopplysninger og at disse rettes dersom de er uriktige. Dersom Veterinærinstituttet behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be om at opplysninger om deg overføres til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

  Du kan i noen tilfeller kreve at Veterinærinstituttet sletter personopplysninger om deg («retten til å bli glemt») for eksempel dersom du har trukket tilbake et samtykke. Forespørselen din vil bli vurdert opp mot Veterinærinstituttets behandlingsgrunnlag.  Veterinærinstituttets mulighet til å lagre dine personopplysninger sikrer deg ikke rettigheter til lagring hos oss ut over det som følger av gjeldende personvernlovgivning.

  Du kan klage på Veterinærinstituttets behandling av dine personopplysninger ved å sende klage til Datatilsynet, men ta gjerne først kontakt med Veterinærinstituttets personvernombud dersom du mener Veterinærinstituttet ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Les mer om dine rettigheter hos Datatilsynet

 • 6. Utlevering av opplysninger til eksterne (databehandler og databehandleravtaler)

  Når eksterne behandler personopplysninger på vegne av Veterinærinstituttet stiller personvernregelverket klare krav. Veterinærinstituttet skal, som behandlingsansvarlig for personopplysningene, inngå databehandleravtale med databehandler (eksterne) i henhold til gjeldende lov.

  Gjennom databehandleravtaler reguleres klare ansvars- og myndighetsforhold for alle som opptrer som databehandlere på vegne av Veterinærinstituttet, eksempelvis leverandører. Databehandleravtalen skal sikre at databehandlervirksomheten behandler personopplysninger kun som avtalt og ifølge gjeldende personvernlovgivning. Ansatte i virksomheten med databehandleravtale har samme taushetsplikt som ansatte ved Veterinærinstituttet.

 • 7. Endringer i informasjon

  Veterinærinstituttet vil stadig arbeide med å utvikle personvernprinsipper og praksis for behandling av personopplysninger, blant annet når det gjelder sletting av personopplysninger. Ved endringer vil Personvernerklæringen oppdateres tilsvarende.  

 • 8. Behandlingsansvarlig, personvernombud og kontaktinformasjon

  Veterinærinstituttet er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av instituttet eller eksterne databehandlere. Ønsker du å kontakte Veterinærinstituttet eller personvernombudet kan du benytte: postmottak@vetinst.no. Merk henvendelsen personvernombud. Alternativt kan du ringe telefon 23 21 60 00.

  Prinsippene for håndtering av personopplysninger på både e-post og telefon gjelder også for kommunikasjon med personvernombudet. For generell informasjon om personvernregelverket kontakt Datatilsynet

Sist oppdatert mars 2021.