Pankreassykdom hos laksefisk - review, del 2: Erfaring fra felt

Rapporten presenterer arbeidet i del to av prosjektet "PD-review – en sammenstilling av kunnskap om pankreassykdom med hovedvekt på en evaluering av ulike tiltak mot smittespredning og tap ved sykdomsutbrudd ved sjøvannsoppdrett av laksefisk". 

Del 1: Litteratur-review basert på tilgjengelige publiserte resultater, både vitenskapelige publikasjoner og faglige rapporter.

Del 2: Erfaringsbasert kunnskap innhentes og analyseres fra fiskehelsetjenester/ oppdrettsaktører og
Mattilsynet i distrikter med PD-erfaring. Norske og internasjonale (irske og skotske) resultater inkluderes.
Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og har prosjektnummer
901034.

Resultatet av del 1 er en rapport «Pankreassykdom hos laksefisk – en review med fokus på forebygging,
kontroll og bekjempelse», som ble publisert på Veterinærinstituttet sine hjemmesider i mars 2015.

Del 2 presenteres i denne rapporten som er basert på intervjuer med driftsledere, fiskehelsetjenester, og offentlig forvaltning.