Kartlegging av e.coli hos sau - resultater fra prøver samlet inn i 2007

Med bakgrunn i utbruddet forårsaket av E. coli O103:H25 våren 2006, besluttet Mattilsynet høsten 2006 å kartlegge forekomsten av enkelte O-grupper av E. coli (O26, O103, O111, O145 og O157) i norskesauebesetninger.

I bestilling fra Mattilsynet (Deres ref 2007/15487) spesifiseres at kartleggingen i første omgang skal fremskaffe kunnskap om forekomst og eventuelle geografiske forskjeller for E. coli O103 og O157.

Videre står det i bestillingen at ”Veterinærinstituttet skal utarbeide en rapport etter at prøvene fra høsten 2006 er ferdig analysert for E. coli O103 og O157 iht. metodikk som omtalt i denne bestillingen. Denne skal inneholde prøveresultater for hvert fylke. Rapporten skal oversendes Mattilsynet innen 15. september 2007.
Videre skal det utarbeides en rapport etter at prøvene som samles inn i 2007 er ferdig analysert for E. coli O103 og O157 iht. metodikk som omtalt i denne bestillingen. Rapporten skal inneholde prøveresultater for hvert fylke og frist for oversendelse Mattilsynet er 15. september 2008. I tillegg skal det utarbeides en mer omfattende sluttrapport som omfatter resultatene fra både 2006 og 2007, og som også omfatter faglige vurderinger og epidemiologiske resultater basert på data fra innsendelsesskjemaet. Frist for oversendelse til Mattilsynet er 15. Desember 2008.”

Resultatrapporten for 2006-prøvene (Veterinærinstituttets rapportserie 11-2007) ble oversendt Mattilsynet 14.09.2007. Etter avtale med Mattilsynet høsten 2008, ble fristen for levering av resultatrapporten for 2007-prøvene utsatt til 20. februar 2009. Dette fordi en del av prøvene måtte analyseres på nytt, og det ble da også avtalt å inkludere analyser for E. coli O26. Den mer omfattende sluttrapporten ble tilsvarende utsatt til 1. april 2009.

Denne rapporten omfatter resultater for E. coli O26, E. coli O103 og E. coli O157 for prøver samlet inn i 2007.