Undersøkelse av kvikksølvnivåer i muskel fra vågehval 2002

På oppdrag fra Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) har Veterinærinstituttet (VI) foretatt kvikksølvanalyser avmuskel fra vågehval innhentet fra fangstsesongen 2002.

Under fangstsesongen ble det sendt inn totalt 577 muskelprøver, 403 spekkprøver og 103 tungespekkprøver. Totalt er det gjennomført 125 kvikksølvanalyser av i alt 542 vågehval fordelt på 61 individprøver og 64 samleprøver.

Veterinærinstituttet, ved Avdeling for fôr- og næringsmiddelhygiene, Seksjon for kjemi, har hatt hovedansvaret for gjennomføringen av prosjektet som har pågått fra april 2002 til og med februar 2003.