Hydrologiske undersøkelser i Sagelvvassdraget i Malvik kommune

Den regionalt fremmede fiskearten gjedde finnes i Sagelvvassdraget. Vannvolum og dybder i ni vatn i vassdraget er undersøkt.

På oppdrag fra Fylkesmannen i Trøndelag gjennomførte Veterinærinstituttet hydrologiske undersøkelser i vann med gjedde i Sagelvvassdraget (vassdragsnummer 123.3Z). Formålet var å innhente data om volum og dybder fra vatna for bedre å besvare spørsmål om fremtidige tiltak for elvemuslingbestanden (Margaritifera margaritifera) i vassdraget. En av faktorene som påvirker elvemuslingen negativt er at den regionalt fremmede fiskearten gjedde (Esox lucius) er satt ut i vassdraget. Gjedde har i flere vann utryddet den lokale ørreten  (Salmo trutta), og elvemuslingens larver er avhengig av ørret som vertsfisk i sitt første leveår. Utrydding av gjedde med bruk av rotenon er et av alternativene som vil bli vurdert.

I denne kortrapporten summeres hydrologiske data fra batymetriske målinger. Det vurderes også om det er muligheter for seksjonering av bekjempelsesområdet ved en eventuell bekjempelse av gjedde. Vatna er Ertstjønna, Vulusjøen, Oppsjøen, Langvatnet, Damvatnet, Mørkdalstjønna, Skjeltjønna, Hyllvatnet og Hønstadvatnet.