Evaluering av lusetellingsprotokoll og bioassay for nedsatt følsomhet mot lakselusmidler

Veterinærinstituttet fikk 30. mars 2010 en bestilling fra Fiskeri- og kystdepartementet der det ble bedt om ”forslag til standardiserte og validerte metoder for telling og beregning av lakselus i oppdrett som tar hensyn til biomassen på lokaliteten, og andre forhold på lokaliteten som har betydning for spredning av lakselus til villfisk”. I tillegg skulle Veterinærinstituttet ”videreutvikle standardiserte og validerte metoder for påvisning av resistens hos lakselus”.