Reetableringsprosjektet i Skibotnregionen – Årsrapport 2017 - 2018

Rapporten omhandler vassdragene i Skibotnregionen der det er gjennomført tiltak i forbindelse med reetableringsprosjektet for anadrome bestander av laks, ørret og røye i 2017 og 2018.

Det ble til sammen i 2017 og 2018 satt ut henholdsvis 418 000 og 574 000 individer av laks,
4 500 og 24 000 individer av sjørøye i elvene i Skibotnregionen. Utsetting av sjøørret startet i 2018 med 106 000 individer. Fiskematerialet fra genbanken ble satt ut som øyerogn og ufôret yngel bortsett fra et parti på 22 000 laks som ble satt ut som ettårig settefisk og 15 000 røye som ble satt ut som startfôret yngel.

For laks var estimert gjennomsnittlig overlevelse av plantet øyerogn fra planting til yngelen forlot rognboksene i Skibotnelva i 2017 på 96,5 % og i 2018 på 94,2 %. I 2018 var estimert overlevelse 96,2 % for plantet ørretrogn og 99 % for plantet røyerogn i Skibotnelva. I Signaldalelva var estimert overlevelse til swim-up for plantet rogn 97,3 % for laks i 2017 og 85,9 % i 2018. For ørret og røye var overlevelsen henholdsvis 66,1 % og 98,7 % til swim-up i Signaldalelva. Overlevelse til swim-up er gjennomgående god og på nivå med andre reetableringsprosjekt, men varierer noe mellom år og lokaliteter.

Det ble utført tetthetsberegninger av ungfisk i 2018 på 6 stasjoner i Skibotnelva og 7 stasjoner i Signaldalelva. Det var stor variasjon i tetthet mellom stasjonene. For laks var tettheten av årsyngel (0+) på disse stasjonene lave, men tettheten av fjorårsyngel (1+) var i gjennomsnitt 28,2 og 14 fisk per 100 m2 i henholdsvis Skibotn og Signaldalelva. Tettheten av årsyngel vurderes som god så tidlig i reetableringen. Tetthet av røye og ørret var lav.

All rogn som ble brukt var fargemerket før den ble sendt fra genbanken. Av de undersøkte fiskene samlet inn i 2018 stammet 62,5 % og 77,5 % av laksen fra henholdsvis Skibotn- og Signaldalelva fra utsatt materiale. Det ble ikke funnet merket ørret eller røye.