Dyrevernmessige konsekvenser ved bekjempelse av rotter og mus

Rotter og mus opptrer ofte som skadedyr ved at de sprer sykdomssmitte og ødelegger mat. Dyrene er årsak til store materielle skader og økonomiske tap over hele verden. På verdensbasis avlives årlig millioner av mus og rotter. I bekjempelsen har dyrevelferd vært tillagt liten betydning. Det er effektivitet, hygiene og økonomi som hittil har vært avgjørende for valg av avlivingsmetode.

Selv om rotter og mus prinsipielt er omfattet av både dyrevelferdsloven og viltloven, er de unntatt fra bestemmelser som nærmere regulerer bruk av gift og feller. Rotter og mus er således unntatt fra forbudet mot bruk av gift og kjemikalier til avliving av dyr, og bestemmelser om typegodkjenning av fangstfeller gjelder ikke disse dyrene. Feller med ulike virkningsmekanismer og av ulik kvalitet er derfor i fritt salg. Det stilles heller ingen krav til personer som skal bruke fellene på egen eiendom, i motsetning til krav om jegerprøve for fellefangst av alle andre pattedyr og fugler.

I rapporten omtales først viktige sider ved biologien hos aktuelle arter, deretter beskrives regelverket som berører smågnagerbekjempelse i Norge samt status i noen andre land. De ulike bekjempelsesmetodene og deres dyrevelferdsmessige konsekvenser omtales grundig. Som vedlegg til rapporten følger lenker til regelverket og referanser til andre henvisninger som omtales i rapporten.