Emamektinbenzoat mot lakselus
– Oppdatering av forbruk og behandlingsstrategier 2018-2022

Det har de siste 10 årene vært en utbredt, rutinemessig bruk av emamektinbenzoat mot lakselus utenfor godkjent preparatomtale, såkalt «off label» bruk.

Doseringen av emamektinbenzoat (EMB) per kg behandlet laksefisk mot lakselus ligger over den som står beskrevet i den godkjente preparatomtalen. Først økte mediandoseringen til ca. 1,5 ganger den godkjente dosen i 2013, og deretter til ca. 2 ganger den godkjente dosen i 2014. Etter det har doseringsnivået ligget jevnt. Dette innebærer at det har vært en utbredt, rutinemessig «off label» bruk av EMB i de 10 siste årene. Selv om det er påvist resistens mot EMB blant lus langs norskekysten og forventet behandlingseffekt er lav, blir det fortsatt utført relativt mange EMB-behandlinger.

Praksisen med EMB-behandlinger av resistent lus med forøkt dosering kan ha effekt på resistensutviklingen, på fiskehelse, på mattrygghet og på omkringliggende miljø.