Rensefiskhelse-kartlegging av dødelighet og dødelighetsårsaker

Prosjektet «Rensefiskhelse – kartlegging av dødelighet og dødelighetsårsaker» hadde to hovedmålsettinger: å kartlegge dødelighet og dødelighetsårsaker ved bruk av rensefisk i norsk lakseoppdrett, og å samle inn et best mulig diagnostisk materiale og gode bakterieisolater fra oppdrettsanlegg fra Rogaland til Nordland.

Prosjektet var en av fire arbeidspakker i det FHF finansierte prosjektet 900818 – Rensefisk: Tapsårsaker og forbyggende tiltak Denne rapporten beskriver resultatene fra oppfølging av 17 sjølokaliteter og ett landbasert anlegg i perioden juni til november 2013. På det landbaserte anlegget produserte de rognkjeks for utsett i sjø. I sjøanleggene med laks ble det benyttet mange ulike typer rensefisk; rognkjeks, berggylt, grønngylt, gressgylt, blåstål/rødnebb og bergnebb. Alle leppefisk var villfanget og alle rognkjeks som ble satt ut i perioden var oppdrettet.

I en periode på 6 måneder ble det satt ut 934 935 rensefisk og registrert 310 043 (33 %) dødfisk. Registrert dødelighet var lavest hos berggylt (18 %), for de andre artene var registrert dødelighet fra 32 til 48 %, høyest hos rognkjeks. De viktigste registrerte dødelighetskategoriene var sår og finneråte (19 %), bakterielle infeksjoner (14 %), mekanisk skade (6 %) og kjønnsmodning (3 %). Fisk uten noen nærmere angitt diagnose utgjorde 56 %. Noen av de første partiene med leppefisk hadde innslag av kjønnsmodning, blant disse ble det observert økt dødelighet umiddelbart etter utsett. De mest alvorlige dødelighetsepisodene etter dette skyldtes akutt utbrudd av bakteriell smitte hos rensefisken etter utsett i merd (Pasteurella sp., atypisk Aeromonas salmonicida, Vibrio anguillarum) eller driftsmessige problemer i anlegget knyttet til vær, hyppig dødfiskopptak av laks, notvask eller medikamentell behandling av laksen mot lakselus. På lokaliteter med dødelighet hos laks på grunn av PD eller AGD var dette en spesielt stor utfordring.