Termisk avlusning av laksefisk - dokumentasjon av fiskevelferd og effekt

Prosjektet dokumenterer fiskevelferd og effekt av termisk avlusning (Thermolicer®). Termisk avlusning er en ny ikke-medikamentell metode som kan tas i bruk som alternativ til legemidler og bør brukes sammen med andre tiltak i en helhetlig strategi mot lus. 

Det er et stort behov for ikke-medikamentelle metoder og utvikling av effektive og velferdsmessig forsvarlige metoder mot lus har stor betydning for næringens bærekraft.

Resultatene viser at termisk avlusning gir betydelig reduksjon av antall mobile og voksne lus. Beregnet reduksjon av bevegelige lus varierer fra rundt 75 opptil 100 %. Ingen statistiskklar effekt er sett på fastsittende lus. Det ble imidlertid registrert en nedgang i antall fastsittende lus etter behandling. Flere av forsøkslokalitetene hadde samme nivå av lus tre uker etter behandling som før avlusning. Trolig spiller smitte fra både naboer og egne merder samt utvikling av eventuelle overlevende fastsittende lus etter behandling inn på videre utvikling av lus på lokaliteten.

Gjennomføringen av prosjektet har gått parallelt med utvikling og optimalisering av metoden. Resultater fra avlusning med siste versjon av maskinen gjennomført med regnbueørret, viser at denne måten å avluse fisk på er velferdsmessig forsvarlig. Ingen signifikante akutte skader ble observert på denne fisken, fisken spiste godt etter noen få dager og dødeligheten var lav. De største utfordringene underveis i prosjektet har vært relatert til trengning og pumpesystem. Endringer av pumpesystem samt andre utbedringer på maskinen har forbedret resultatene fra start til slutt i prosjektet. Videre har stikkprøver av behandlingsvannet vist at en må ha stort fokus på god vannutskifting i maskinen. Erfaringer fra prosjektet viser også at en generelt må være bevisst på å bruke skånsomme trengemetoder og at håndtering av syk fisk kan medføre risiko for økt dødelighet.

This report is also published in English