Storfekjøttproduksjon i fjellregionen - med vekt på bærekraft og dyrevelferd 

Veterinærinstituttet har fått i oppdrag fra Fylkesmannen i Sør- og Nord- Trøndelag, Hedmark og Oppland å presentere eksempler på funksjonelle og enkle driftssystemer for storfekjøttproduksjon i fjellregionen, med spesielt fokus på kostnadseffektive fjøsløsninger, beiteutnytting og god dyrevelferd. Rapporten presenterer resultatene fra dette prosjektet. 

Arbeidet med kartlegging foregikk gjennom 2015 og innebar ett besøk på utvalgte gårder som ble rekruttert inn i prosjektet.

NIBIO Tjøtta har gjort tilsvarende registrering og kartlegging av storfekjøttprodusenter i Nord-Norge. Vi har samarbeidet om utforming av intervjumal og protokoll for registrering av dyrevelferdsparametre, slik at resultatene fra prosjektene er sammenlignbare og kan utnyttes videre til felles beste.

Vi vil spesielt takke de 18 storfekjøttprodusentene vi fikk besøke for god tilrettelegging for våre undersøkelser og for tida de satte av for å snakke med oss. Videre vil vi takke nøkkelpersoner i Nortura og privatpraktiserende veterinærer i områdene for hjelp til å velge ut eksempelbruk.

Prosjektet ble finansiert over midler fra Fylkesmannen i Sør- og Nord- Trøndelag, Hedmark og Oppland.