Produksjon av lakselus i oppdrett, estimert lusepåslag og vurdering av luseindusert dødelighet for villaks innen produksjons- områder for oppdrettslaks

Denne rapporten beskriver et komplett modellsystem for risikovurdering av luseindusert dødelighet av utvandrende vill laksesmolt fra vassdrag innen 13 produksjonsområder for oppdrettslaks langs kysten, der smittepresset av lus som bidrar til lusepåslag har opphav fra oppdrettsfisk. De overordnede resultatene fra risikovurderingen er at sannsynlighetene for luseindusert dødelighet av vill laksesmolt, slik dette er definert i modellsystemet, generelt avtar i de nordlige produksjonsområdene.

Beregnede lusepåslag og luseindusert dødelighet er gjort for i alt 401 vassdrag, for årene 2014 - 2016, for ulike beregnede utvandringstider og endelig for scenarier med erfaringsbaserte lave, midlere og høye lusepåslag. Modellsystemet er utarbeidet som innspill til Ekspertgruppen som ble nedsatt i februar 2017 med mandat å vurdere lakselusindusert dødelighet på villaks i 13 produksjonsområder.

De overordnede resultatene fra risikovurderingen er at sannsynlighetene for luseindusert dødelighet av vill laksesmolt, slik dette er definert i modellsystemet, generelt avtar i de nordlige produksjonsområdene.

Denne sannsynligheten er også minimal for produksjonsområde 1, der det er liten oppdrettsvirksomhet. Videre, var det generelt større sannsynlighet for luseindusert dødelighet i 2016 enn i de tidligere årene.

Endelig synes vassdrag med de lengste utvandringsrutene gjennom oppdrettstette områder å ha størst sannsynlighet for luseindusert dødelighet av vill laksesmolt.

Selv om de absolutte modellresultatene med hensyn til lusepåslag og luseindusert dødelighet er beheftet med store usikkerheter, mener vi at modellsystemet er godt egnet til å sammenligne utviklingen av risiko over år og mellom produksjonsområder.

Rapporten har flere vedlegg som du finner her