Lakselus prosjekt Rogaland 2017 - 2018 Modellsammenligninger og lusekalkulator

I denne rapporten kommer det frem at et av hovedmålene i «Lakselusprosjekt Rogaland 2017-2018, «Enhetlig proaktiv lakselus strategi Rogaland» FHF prosjekt 901414, var å bidra til forebygging av påslag av lakselus. Dette skulle skje gjennom å øke kunnskapen om hvordan lakselus sprer seg i vannmassene, og hvilke faktorer som påvirker påslag av lus på oppdrettslokaliteter. 

Målet var videre å bruke kunnskapen til å iverksette forebyggende tiltak mot lakselus, og dermed begrense behovet for medikamentelle behandlinger og ikke-medikamentelle metoder som kan stresse fisken. Prosjektet har derfor hatt som målsetning å bedre både fiskevelferd, miljøpåvirkning og samtidig optimalisere økonomisk gevinst for aktørene i oppdrettsnæringa.

Prosjektet har vært bredt, med fokus på både en strømbasert (hydrodynamisk) spredningsmodell, og spredningsmodeller som benytter en assosiasjon med avstand mellom lokaliteter (statisk modell). Videre har prosjektet evaluert forskjellige strategier for å redusere påslag av lakselus gjennom scenariosimuleringer. Et delmål var å utvikle en lakseluskalkulator som med bakgrunn i spredningsmodellene skulle vise framvekst av lakselus i oppdrettslokaliteter i framtiden.

Lusekalkulatoren skulle bygges rundt både den hydrodynamiske modellen utviklet for dette prosjektet, og Veterinærinstituttets statiske modell fra 2014 (Kristoffersen et al. 2014). Det har videre vært et mål å sammenligne disse to modellenes prediksjonsevne. Veterinærinstituttet har vært hovedansvarlig for arbeidet med lakseluskalkulatoren og sammenligning av modellenes evne til å forutsi observerte data. Modellsammenligningene er omtalt som en del av arbeidspakke 2 i prosjektbeskrivelsen, mens kalkulatoren omtales under arbeidspakke 3.