Zoonoserapporten 2015

Sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker kalles zoonoser. Årets zoonoserapporten viser at det fremdeles påvises lite smitte fra mat og dyr i Norge.

På tross av at to «nye» sykdommer hos dyr, flaggermusrabies og atypisk BSE hos storfe ble påvist i Norge i 2015, er konklusjonen at situasjonen i 2015 var meget gunstig når det gjelder zoonoser hos dyr og i mat og fôr.

Hos mennesker var også situasjonen mer gunstig enn på lenge for mange zoonoser. Unntaket var E.coli (VTEC) hvor det var en stor økning, som dels kan forklares ved endret diagnostikk.