Mekanisk fjerning av lakselus

Lakselus er et betydelig og tiltakende problem for norsk oppdrettsnæring. Resistens mot flere av de kjemiske midlene som er i bruk til avlusing er en viktig årsak til dette, og det er derfor nødvendig med gode komplementære kontrolltiltak som ikke er legemiddelbaserte.

Mekanisk fjerning av lus ved spyling med vann er et slikt tiltak. Flatsetsund Engineering AS har laget ei ejektorpumpe som både kan brukes til flytting av fisk og avspyling av lus. Fjernet lus skal samles opp i et filtersystem. Innledende feltutprøvinger var foretatt med rapporter om god effekt med hensyn til fjerning av lus.

Planen var å gjennomføre en dag med feltutprøving for å dokumentere avlusingseffekten av Flatsetsunds lusespyler og effekt av montert filterutstyr. Innvirkning på fiskevelferd skulle også vurderes. I den grad det var relevant, skulle rapporten nevne områder som trenger ytterligere utredning dersom effekten av spyleren er så god at man kan forvente at den blir brukt kommersielt.

Ved dette forsøket, som ble gjort 9.mars 2010, viste det seg at utstyret behøvde forbedringer for å gi god nok fjerning av lus og for å sikre en effektiv filtrering av avløpsvannet.

På bakgrunn av dette forsøket ble det gjort en videreutvikling av lusespyleren, dette ble testet ut av Salmar 7.april 2010. Resultatene fra dette forsøket ga bedre resultater og er også tatt med i rapporten. Vurderinger og anbefalinger er gjort ut fra erfaringene fra begge disse feltforsøkene.