Fôrtrygghet

Veterinærinstituttet undersøker råvarer til dyrefôr og ferdig dyrefôr for innhold av sopp og mykotoksiner og av og til også for sykdomsfremkallende bakterier på oppdrag fra Mattilsynet.

Formålet med prosjektet er å overvåke den hygieniske tilstanden og forekomsten av skadelige stoffer i fôr og fôrråvarer som kan være av betydning for helsen til dyra eller mennesker gjennom konsum av animalske produkter.  

2022

Overvåkingsprogrammet for fôr og fôrmidler i 2021 omfattet utvalgte sopp og mykotoksiner i havre, bygg, rughvete og i gårdsblandet fôr til gris, og utvalgte mykotoksiner i mais og i kraftfôr til gris.

Blant de målte muggsoppene var Fusarium-muggsopp som kan produsere muggsoppgifter. I 7 % av havreprøvene og 17 % av byggprøvene ble Fusarium spp. målt over et nivå som kan indikere potensiell fare for helseproblemer ved bruk som fôr. Nivåer av total muggsopp og Fusarium kan regnes som ganske tilfredsstillende sammenlignet med tilsvarende målinger fra de siste årene. Analyser av utvalgte, viktige muggsoppgifter i kornet viste stort sett betryggende lave konsentrasjoner, bortsett fra enkelte prøver av havre over anbefalt grense for T-2- og HT-2-toksin. Som vanlig var det mindre av disse giftene i prøver fra Midt-Norge enn fra Østlandet. Det var mindre muggsoppgifter i bygg enn i havre, selv om nivået av Fusarium var høyere i bygg enn i havre. Dette er normalt og gjenspeiler de kompliserte mekanismene som fører til at Fusarium-soppen produserer gift.  

Last ned rapporten

Eldre rapporter