Fôrtrygghet

Veterinærinstituttet undersøker råvarer til dyrefôr og ferdig dyrefôr for innhold av sopp og mykotoksiner og av og til også for sykdomsfremkallende bakterier på oppdrag fra Mattilsynet.

Formålet med prosjektet er å overvåke den hygieniske tilstanden og forekomsten av skadelige stoffer i fôr og fôrråvarer som kan være av betydning for helsen til dyra eller mennesker gjennom konsum av animalske produkter.  

2020

I overvåkingsprogrammet for mykotoksiner og sopp i fôr og fôrråvarer i 2020 ble ulike mykotoksiner og sopp målt i havre, bygg og i gårdsblandet drøvtyggerfôr. Videre ble utvalgte mykotoksiner målt i kraftfôr til gris og aflatoksiner i mais.

I havre inneholdt 64 prosent av prøvene høyere totalt muggtall enn veiledende grense for hygienisk kvalitet. I 36 prosent av prøvene ble Fusarium målt over et nivå som kan indikere potensiell fare for helseproblemer ved bruk som fôr, men slik fare ble ikke bekreftet i mykotoksinresultatene. Nivåene av totalmuggsopp og Fusarium var ikke unormalt høye og avviker ikke fra de siste foregående årene. Lagringsmuggsopp og gjær hadde normale nivåer stort sett innenfor veiledende grenser.

Last ned rapporten

Eldre rapporter