Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene. Årsrapport for aktiviteten i 2012

2012 var det tredje året i reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene etter avsluttende bekjempelsesaksjon mot Gyrodactylus salaris i 2009.

Det praktiske arbeidet i prosjektet omfatter planlegging, praktisk utlegging av rogn og seinere vurdering av klekkesuksess for rogna, utsett av fisk, undersøkelser av ungfisk, registrering og prøvetak av tilbakevandret voksen fisk.

Reetableringen av laks skjer med basis i det genetiske materialet i DNs levende genbank for vill laks på Haukvik. De første fem årene skal reetableringen i utgangspunktet skje på dagens lakseførende strekning i Steinkjerelva og Byaelva, men i tillegg er det gitt tilatelse til å sette ut materiale av laks ovenfor dagens lakseførende strekning i hver av elvene Ogna og Figga. 

I tillegg til reetableringen av laks gjennomføres det også en begrenset reetablering av sjøørret med materiale fra Genbanken på Herje i Byaelva og Figga.