Veterinærinstituttets årsrapport 2018

Veterinærinstituttet har i 2018 relatert samfunnsoppdraget til arbeidet med å oppfylle FNs bærekraftsmål særlig knyttet til sammenhengen mellom dyrehelse og klima.

Totalt har 2018 har vært et godt og spennende år, både faglig og organisatorisk for den videre utviklingen av instituttet. Faglig sett har året inkludert utbrudd på Salmonella hos hest, funn av antistoff mot B-sykdommen PRCV (porcint respiratorisk coronavirus) i svinebesetninger og vi så resultater av den omfattende nasjonale innsatsen for å hindre at MRSA etableres i norske svinebeseteninger. I 2018 ble det ikke påvist MRSA i noen besetninger.

Når det gjelder helsetilstanden hos fisk er tapstallene for laks og regnbueørret i sjøfasen er fortsatt høye, og det er sykdomsutfordringer i forbindelse med PD, ILA, lakselus og gjellehelse. Innen forskning har Veterinærinstituttet opprett to nye strategiske instituttsatsinger (SIS) ved Veterinærinstituttet: SEQ-TECH  og BIO-DIRECT.