Fiskehelserapporten 2018

Behandling mot lakselus er som i tidligere år den største utfordringen for helsen til oppdrettsfisk i Norge i 2018. De helse- og velferdsmessige konsekvensene er at store mengder fisk blir skadet – ofte med dødelig utgang.

Foruten lakselus er det virussykdommer som preger sykdomsbildet. Kardiomyopatisyndrom (CMS) ser ut til å øke i betydning i landet totalt. I tillegg er pankreassykdom (PD) viktig i endemisk område. Infeksiøs lakseanemi (ILA) betyr mye for anlegg som rammes. Bakteriesykdommen yersiniose som de senere årene har økt i Midt-Norge, ser nå ut til å være bedre kontrollert.

Dataene i Fiskehelserapporten er i hovedsak hentet fra tre ulike kilder: Offisielle data, data fra Veterinærinstituttet og data fra en spørreundersøkelse blant ansatte i fiskehelsetjenesten og inspektører fra Mattilsynet.

I de enkelte kapitlene i rapporten er det tydelig skille mellom hvilke data/opplysninger de ulike tallene bygger på og forfatterens vurdering av situasjonen.

Forfattere er kreditert i hvert kapittel.