Tiltak mot Gyrodactylus salaris i Vefsnaregionen. Aktivitetsrapport 2011

Denne rapporten er en aktivitetsrapport for året 2011 i et prosjekt som strekker seg over flere år. Den er derfor utformet på en kortere og friere form enn sluttrapporten som vil være oppbygd etter retningslinjer for sluttrapporter (DN-rapporter). 

2011 var første store behandlingsåret i regionen, og de viktigste begivenheter og resultater i denne forbindelse er gjengitt i denne aktivitetsrapporten. For komplette og mer detaljerte beskrivelser og resultater vises det til sluttrapporten som må forventes å bli ferdigstilt i løpet av vinteren 2012/2013.

Veterinærinstituttet (VI), Seksjon for miljø- og smittetiltak, står for planlegging og gjennomføring av tiltak på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning, med Fylkesmannen i Nordland som tiltakshaver. MON KF (Mosjøen og omegn næringsselskap) har vært sterkt involvert i å organisere og gjennomføre arbeidet lokalt, både arbeid knyttet direkte til behandlinger og til fiskebevaringstiltak. Faktor AS har hatt en vesentlig rolle i utvikling av doseringsutstyr og utstyrsassistanse under behandlinger.

Flere eksterne miljøer har vært trukket inn i arbeidet. For to av disse er resultater av undersøkelser valgt tatt inn som vedlegg i denne aktivitetsrapporten siden annen publisering var mindre aktuelt. Dette gjelder undersøkelser av karst i Fustavassdraget (Stein-Erik Lauritzen, UiB) og sporstoffundersøkelser i Ømmervatnet (Geir Vatne, NTNU).

Arbeidet kunne ikke vært gjennomført uten gode prosjektmedarbeidere og godt samarbeid med og støtte fra lokale bidragsytere.