Tiltak mot Gyrodactylus salaris i Steinkjerregionen 2008 og 2009

Denne rapporten er en sluttrapport for rotenonbehandlingene som ble gjennomført i Steinkjerregionen i årene 2008 og 2009.

Det har siden 1993 blitt gjennomført flere forsøk på å få fjernet Gyrodactylus salaris (gyro) fra Steinkjerregionen,men man har så langt ikke lykkes.

I 2008 og 2009 ble det på nytt gjennomført en fullskala rotenonbehandling.

Første behandling, i månedsskiftet september-oktober 2008, ble gjennomført som en fullskala behandling med det formål å utrydde parasitten fra regionen allerede første behandlingssår. Erfaringsmessig er dette vanskelig og det ble derfor lagt like stor vekt på å optimalisere forholdene forbehandlingen i 2009. Behandlingen ble derfor gjennomført etter at gytefisken i hovedsak hadde vandretopp i elva, men før gyting. Dette for å redusere antall laksunger til et minimum i 2009 og således øke sjansene for en vellykket behandling.

Behandlingen i 2009 ble gjennomført i månedsskiftet august-september.

Det er totalt påvist gyrosmitte i tre elver i regionen. Dette er Snåsavassdraget (Ogna og Byaelva, som sammen danner Steinkjerelva like før utløpet i fjorden), Figga, og Lundelva. I de to sistnevnte er det ikke påvist gyro siden behandlingen i 2001/2002. I tillegg til de nevnte vassdragene ble flere mindre vassdrag i Beitstadfjorden behandlet på mistanke. Dette gjaldt i hovedsak mindre bekker med sporadiske funn av laks.

Det ble totalt brukt 6378 liter CFT-Legumin (2,5 % rotenonløsning) fordelt på 3058 liter i 2008 og 3320 liter i 2009.

Forut for behandlingene ble det gjennomført bevaringstiltak for sjøørret. Sjøørret fanget i 2009 ble saltbehandlet og satt ut igjen etter endt behandling, mens sjøørreten som ble fanget i 2008 ble benyttet som stamfisk for innlegg av rogn i levende genbank etter samme prinsipp som for laks.