Evaluering og optimalisering av overvåkingsprogrammet for BSE ved hjelp av EUs modell BSurvE

Mattilsynet har bedt Veterinærinstituttet om å estimere prevalens og å evaluerer gjeldende overvåkings- og kontroll program for BSE ved hjelp av EUs nyutviklede BSurvE modell.

BSurvE er en matematisk modell der hvert enkelt land kan legge inn sine respektive data om dyretall og overvåkingsresultater for BSE og simulere overvåkingsprogrammet for BSE. Med grunnlag i Norges overvåkingsprogram og dyretall er observert prevalens på BSE smittede storfe i Norge 0, og BSurvE estimerer en øvre grense for 95 % konfidensintervallet(KI) på 67 dyr totalt. Dette er et relativt upresist resultat sammenlignet med tidligere undersøkelser basert på risikovurderinger, som tilsier at Norge har ingen tilfeller av BSE blant storfe med 99 % sikkerhet. I følge BSurvE er nytten av å optimalisere overvåkingsprogrammet liten.