Dyrehelserapporten 2023

Dyrehelserapporten 2023 viser at den norske dyrehelsen og dyrevelferden er i internasjonal sammenheng ansett som svært god. Det er i dag få listeførte sykdommer hos landdyr i Norge.

Likevel har vi i Norge hatt noen utbrudd av listeførte sykdommer i 2023. Blant annet ble det i løpet av året påvist ringorm i 16 besetninger i Trøndelag, samt at det var et stort utbrudd med høypatogen aviær influensa (HPAI) hos krykkjer i Troms og Finnmark sommeren 2023. Det ble i løpet av året også påvist fugleinfluensa i enkelte, mindre fjørfehold.

Dette er femte gang Veterinærinstituttet lanserer Dyrehelserapporten, hvor informasjonsgrunnlaget er nasjonale overvåkningsprogrammer, Veterinærinstituttets undersøkelser, øvrig forskning og kunnskapsutvikling om landdyrs helse og velferd.

Den årlige Dyrehelserapporten gir en samlet status for smittsomme sykdommer og velferd hos produksjonsdyr, kjæledyr, hest, kamelider og vilt. For de fleste dyrearter er det gitt en generell statusbeskrivelse, samt at det er trukket frem én eksisterende sykdom/problemstilling og én mulig trussel som er beskrevet mer i detalj. I tillegg har dyrevelferd, overvåking av antibiotikaresistens og biosikkerhet blitt viet egne kapitler i rapporten.

Veterinærinstituttet ønsker din vurdering av Dyrehelserapporten 2023, hjelp oss gjerne ved å fylle ut dette evalueringskjemaet.

Torsdag 25. april 2024 overleverte Veterinærinstituttet sin årlige statusrapport for dyrehelsen og dyrevelferden i Norge til Mattilsynet. 

Opptak fra lanseringen

0:00:30 Velkommen ved Merete Hofshagen, Veterinærinstituttet
0:04:53 Funn og fokus – Fjørfe, Silje Granstad, Veterinærinstituttet
0:17:31 Funn og fokus – Storfe, Marie M. Krosness, Veterinærinstituttet
0:56:01 Funn og fokus – Vilt, Malin Rokseth Reiten, Veterinærinstituttet
1:12:17 Funn og fokus – Småfe, Annette Kampen, Veterinærinstituttet
1:26:08 Funn og fokus – Gris, Carl Andreas Grøntvedt, Veterinærinstituttet
2:20:52 Afrikansk svinepest og villsvinhelse i Norge, Carl Andreas Grøntvedt
2:30:10 Afrikansk svinepest: Erfaringer fra utbruddet i Sverige, Karl Ståhl, SVA
3:02:00 Skrantesjuke i Norge – et skråblikk bakover, og litt frampek,  Jørn Våge, Veterinærinstituttet
3:32:59 Veterinærinstituttets forskning på ku-kalv samvær i melkeproduksjon, Julie F. Johnsen, Veterinærinstituttet
4:02:22 Ringorm hos storfe i Norge, Arvid Reiersen, Veterinærinstituttet
4:14:25 Ringormutbruddet i Trøndelag, Andreas Otlo, Mattilsynet Region Midt
4:27:09 Ringormutbruddet i Trøndelag, Synnøve Vatn, Animalia
4:35:08 Overrekkelse av Dyrehelserapporten fra Øyvind Fylling-Jensen, fungerende administrerende direktør i Veterinærinstituttet til Mattilsynets direktør Ingunn Midttun Godal
4:38:35 Mattilsynets direktør Ingunn Midttun Godal