Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdraget –Sluttrapport

Reetableringsprosjektet i Steinkjerregionen etter behandling mot lakseparasitten G. salaris ble avsluttet i 2016. Resultater fra reetableringsprosjektet viser at det er fisk som er satt ut fra Miljødirektoratets genbank på Haukvik som har dominert i vassdraga, og dermed er den unike genetikken som er samlet inn til genbankprosjektet tilbakeført til vassdragene med suksess.

I reetableringsperioden er det i alt tilbakeført ca. 8.000.000 rognkorn av laks fra Miljødirektoratets genbank på Haukvik i Hemne kommune, fordelt med ca. 2.000.000 i Figga, ca. 3.200.000 i Ogna og ca. 2.800.000 i Steinkjer og Byaelva. Det er også tilbakeført ca. 162.000 rognkorn av Sjøørret til Figga og ca. 134.000 til Byaelva fra Fylkesmannen i Møre og Romsdals genbank på Herje i Rauma kommune.

Tilslaget av reetableringen hos ungfisk i elvene Figga og Byaelva har vært gode. I Figga har de utsatte materialene dominert, mens i Byaelva har andelen av merket ungfisk avtatt noe raskere enn forventet.

Forventningen er basert på en naturlig årlig gyting på ca. 300.000 rognkorn. Det er sannsynlig at gytingen i Byaelva har vært høyere enn dette. I Ogna tyder resultatene på at rognplantingen ikke har slått til som forventet ut fra ungfiskundersøkelsene. Årsaker til dette kan være for tett planting i forhold til tilgjengelig habitat, feil utsettingshabitat, eller at fysiske forhold i Ogna (raskt fluktuerende vannstand) påvirker rognplantingen negativt. Samtidig kan det se ut som om utsett av uforet yngel, har bedre tilslag i Ogna, se diskusjon, under Otolittanalyser av ungfisk.

Tilbakevandring av voksenfisk til vassdragene har vært lavere enn forventet, men det kan se ut som om gytebestandsmålene både i Figga og Steinkjerelva/Byaelva er oppnådd i 2016. Innsiget av laks til Trondheimsfjorden i reetableringsperioden har også generelt vært noe lavt. Det estimerte innsiget av laks i 2013 var det nest laveste som har vært beregnet siden 1997, og 2012 var også blant de fire laveste innsigene i samme periode (Ulvan et al 2016). Samtidig ser en at voksenfiskbestanden i Figga og Byaelva med Steinkjerelva øker fra 2015-2016, og sannsynligvis er gytebestandsmålet nådd i for begge disse elvene i 2016.

Tilbakevandring av siste års utsett, sammen med tilbakevandring av naturlig gytt fisk vil nok mest sannsynlig også øke voksenfiskbestandene i årene som kommer.