Rotenonbehandling av Råvatnet og Bjørgtjønna i Stjørdal kommune

Gjedde ble introdusert til Stjørdal og Bjørgtjønna omkring i 1990. Bjørgtjønna ble rotenonbehandlet i
1994, men det viste seg å være gjedde også i Råvatnet lenger opp i vassdraget, og behandlingen ble
mislykket.
Gjedde er listet i Artsdatabankens svarteliste fra 2007, og er vurdert til å kunne ha negativ effekt på
naturlige habitater eller økosystemer, stedegne fiskestammer, genetisk mangfold og være en mulig vektor
for sykdommer/parasitter. Spredningsfaren videre nedover i vassdraget til lakseførende elver som Forra og
Stjørdalselva vurderes som overhengende så lenge gjedde er tilstede i vassdraget. Råvatnet og
Bjørgtjønna har areal på henholdsvis 5,54 og 4,56 ha.
Rotenonbehandling med CFT-Legumin ble vurdert som det eneste tiltaket som vil kunne fjerne gjedda fra
området. Behandling av begge vann, samt Tylda ble gjennomført 17. august ved hjelp av ti behandlere. Til
sammen ble det brukt 453,8 liter rotenon og plukket 44,1 kg dødfisk.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag var tiltakshaver, mens Veterinærinstituttet planla og ledet behandlingen.
For å redusere dødeligheten i Tylda nedenfor antatt gjeddeutbredelse, og for å unngå dødelighet i Forra
ble det dosert kaliumpermanganat på nedre Sagfoss i hensikt å avgifte rotenon.
Det ble tatt vannprøver en og elleve dager etter gjennomført behandling
Behandlingen ble finansiert ved hjelp av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Stjørdal
kommune, Stjørdalselvas eleveierlag og Bruås og Rauå Fjellstyre.