Sykdom og agens

Sykdommer hos fisk og dyr, samt sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker (zoonoser).   

Aflatoksiner

Aflatoksin er muggsoppgifter frå varmekjære soppar som normalt trivst best i tropiske område. Aflatoksin finst difor først og fremst i importerte matvarer.

Afrikansk hestepest

Liste

Afrikansk hestepest (African horse sickness) er ein alvorleg virussjukdom som blir overført med insekt. Menneske blir ikkje smitta. 

Afrikansk svinepest

Liste

Afrikansk svinepest er ein svært alvorleg smittsam virussjukdom hos gris. Sjukdommen er ikkje registrert i Norden.

Algetoksiner

Algetoksin er giftstoff som kan oppkonsentrerast i skjel og gi matforgifting.

Amøbegjellesjukdom

Amøbegjellesjukdom aukar i Noreg, både i tal på påvisingar og i geografisk spreiing. 

Apekoppar

Liste

Apekoppar er ein sjeldan virussjukdom som først vart oppdaga hos aper på femtitalet. Viruset blir anteke å kunna smitta mange ulike pattedyr, spesielt gnagarar og aper. Gnagarar i ekornfamilien sjå ut til å vera spesielt mottakelege. Sjukdommen er ein zoonose som kan smitta mellom dyr og menneske, men viruset kan også smitta direkte mellom menneske. Me har ikkje apekoppar hos dyr i Noreg.

Aspergillose

Aspergillus er en muggsoppslekt som er vidt utbredt over hele verden som saprofytter i miljøet (jord, luft, vann, støv, planter, kompost). Noen arter er opportunistisk patogene for mennesker og dyr og flere arter kan produsere mykotoksiner (soppgifter).

Aviær influensa (AI)

Liste

Aviær influensa skuldast influensavirus A og råkar ei rekkje fugleartar, inkludert fjørfe.

Aviær klamydiose

Liste

Aviær klamydiose blir også kalla psittakose, papegøyesjuke.