Sykdom og agens

Sykdommer hos fisk og dyr, samt sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker (zoonoser).   

Aflatoksiner

Aflatoksin er muggsoppgifter frå varmekjære soppar som normalt trivst best i tropiske område. Aflatoksin finst difor først og fremst i importerte matvarer.

Afrikansk hestepest

Liste 1

Afrikansk hestepest (African horse sickness) er ein alvorleg virussjukdom som blir overført med insekt. Menneske blir ikkje smitta. 

Afrikansk svinepest

Liste 1

Afrikansk svinepest er ein svært alvorleg smittsam virussjukdom hos gris.

Algetoksiner

Algetoksin er giftstoff som kan oppkonsentrerast i skjel og gi matforgifting.

Amøbegjellesjukdom

Amøbegjellesjukdom aukar i Noreg, både i tal på påvisingar og i geografisk spreiing. 

Apekoppar

Liste 2

Apekoppar er ein sjeldan virussjukdom som først vart oppdaga hos aper på femtitalet. Viruset blir anteke å kunna smitta mange ulike pattedyr, spesielt gnagarar og aper. Gnagarar i ekornfamilien sjå ut til å vera spesielt mottakelege. Sjukdommen er ein zoonose som kan smitta mellom dyr og menneske, men viruset kan også smitta direkte mellom menneske. Me har ikkje apekoppar hos dyr i Noreg.

Aspergillose

Aspergillus er en muggsoppslekt som er vidt utbredt over hele verden som saprofytter i miljøet (jord, luft, vann, støv, planter, kompost). Noen arter er opportunistisk patogene for mennesker og dyr og flere arter kan produsere mykotoksiner (soppgifter).

Aviær influensa (AI)

Liste 1

Aviær influensa skuldast influensavirus A og råkar ei rekkje fugleartar, inkludert fjørfe.

Aviær klamydiose

Liste 2

Aviær klamydiose blir også kalla psittakose, papegøyesjuke.