Patogene Yersinia enterocolitica i svineprodukter

Denne rapporten oppsummerer undersøkelser som Veterinærinstituttet har gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet av forekomsten av sykdomsfremkallende Yersinia enterocolitica i norske svinekjøttprodukter. 

Yersinia enterocolitica er en bakterie der noen varianter er i stand til å forårsake sykdom hos mennesker. Svin antas å være hovedreservoaret for sykdomsfremkallende (patogene) Y. enterocolitica, og svinekjøtt regnes for å være en viktig smittekilde. I en tidligere kartlegging utført på oppdrag fra Statens Næringsmiddeltilsyn i 1997-98, ble det isolert Y. enterocolitica serogruppe O:3 fra 2 prosent av prøver tatt ut på slakteri. Det var behov for oppdatert kunnskap om forekomsten av patogene Y. enterocolitica i svinekjøttprodukter, og Mattilsynet initierte en kartlegging av dette med innsamling av prøvemateriale i 2019.

Det ble analysert til sammen 152 prøver av kvernet svinekjøtt og svinekjøttdeig hentet i butikk. Oppformerte prøver ble undersøkt for tilstedeværelse av den genetiske markøren ail som finnes i patogene Y. enterocolitica. Det ble gjort forsøk på isolering av patogene Y. enterocolitica fra prøver som var positive for ail-genet. Typiske kolonier fra skålene ble identifisert ved fenotypiske og molekylære metoder, som MALDI-TOF, PCR for tilstedeværelse av ail-genet, pyrazinamidase (PYZ) test og serotyping med antisera for serogruppene O:3, O:8 og O:9.

Resultatene tyder på at forekomsten av patogene Y. enterocolitica i norske
svinekjøttprodukter er lav, men at de kan forekomme. Det er lenge siden den forrige studien fant sted, og undersøkelsene her gir derfor oppdatert kunnskap til nytte for både næring, myndigheter og kunnskapsinstitusjoner.