Miljøproblemer i forbindelse med oppdrett av torsk

Med fokus på sykdommer og mulighet for spredning av disse til ville bestander.

Veterinærmiljøene har bred kompetanse innen påvisning og kontroll av smittsomme fiskesykdommer og epidemiologiske studier på laksefisk. Denne erfaringen er brukt for å vurdere hvilke problemstillinger man kan stå ovenfor når torskeoppdrett blir en omfattende næring. Rapporten tar utgangspunkt i direkte og indirekte interaksjoner som vil forekomme mellom oppdrettstorsk og ville bestander, samt at sykdomsproblemer i torskeoppdrett må antas å kunne påvirke også villfisk. I Vedlegg 1 omtales kjente sykdomsfremkallende agens i torskeoppdrett og kunnskap om smitte mellom marine arter.

Denne rapporten tar ikke for seg alle mulige miljøkonsekvenser ved torskeoppdrett, men konsentrerer seg om smittsomme sykdommer, samt bruk av medikamenter og kjemikalier. Det gjøres oppmerksom på at rapportener utarbeidet med svært kort tidsfrist.