Reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen - Årsrapport for aktiviteten i 2014

Reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen er todelt. Statkraft har ansvaret for reetableringen i Vefsna spesifikt og aktiviteten, og resultatene fra Vefsna er derfor gjengitt i egen rapport (NINA-rapport 1128). Denne rapporten omhandler de øvrige elvene i regionen. Reetableringsprosjektet i regionen har pågått i to år. 2014 var det første året resultater fra reetableringsprosjektet er hentet inn.

Tettheten av lakseunger er moderat i alle de undersøkte elvene. Både i Fusta og Drevja dominerer fisk med ukjent opphav i voksenfiskbestandene. I Fusta er også innslaget av oppdrettsfisk meget høyt (18,4 %) og det er dermed høy risiko for genetisk påvirkning av bestanden om denne høye andelen vedvarer. i 2015 vil mengden fisk som settes ut i vassdraget økes for å forsøke å forsøke å redusere den negative påvirkningen oppdrettsfisken kan ha.

I innsjøområdet ble det i 2014 undersøkt om rogn fra ørret, fra gytegroper, kunne ha overlevd bekjempelsesaksjonen i 2012. I det analyserte materialet er 40 % av fiskene av 1+ alder umerket. Om disse fiskene stammer fra vellykkede gytinger før aksjonen i 2012, eller har sluppet seg ned fra områder ovenfor de behandlede strekningene er usikkert. Andelen av umerket fisk vil uansett på virke bestandsutviklingen av ørret i innsjøområdet positivt.