Blåtunge i Norge - status og risikovurdering per 15.mai 2009

Blåtunge (Bluetongue, BT) ble påvist i Norge for første gang 20. februar 2009, og det er per 15. mai 2009 påvist smitte hos 34 dyr i 4 storfebesetninger.

Smitte er ikke påvist hos småfe. Omtrent 20000 blod- og melkeprøver fra ca 4000 besetninger er undersøkt per 1. mai 2009. Smittekilden er ikke fastslått med sikkerhet, men antas å være infisert luftbåren sviknott fra Danmark introdusert i perioden august til oktober 2008.

Sannsynligheten for at blåtungevirus serotype 8 (BTV 8) fortsatt er til stede i Norge vurderes som liten. Storfe som var drektige da de ble smittet i 2008 vurderes som risikodyr fordi fosteret med tilhørende fostervann og fosterhinner kan inneholde BTV 8 ved kalving. Slike kalver kan være kilde til BTV 8-infeksjon for sviknott, og fostervann og –hinner kan, om de blir spist, smitte andre drøvtyggere. Smittede kyr som skal kalve før 1. juni, anbefales derfor slaktet før kalving.

Sannsynligheten for at BTV skal importeres i 2009 vurderes som liten. Dette skyldes at våre naboland vaksinerer mot BTV 8 og vil derved ha få infiserte sviknott, og at importen av drøvtyggere til Norge er liten og strengt regulert.

Konsekvensene hvis BTV 8 fortsatt er til stede innenfor sperresonen i Norge vurderes som små for 2009. Det er en mulighet for at BTV 8 vil kunne spres gjennom infisert sviknott, men sannsynligheten for geografisk spredning utover lokal spredning vurderes som liten.

Hvis BTV spres til et større geografisk område i Norge gjennom infisert luftbåren sviknott fra andre land, og dette fører til begrenset oppformering og spredning av virus, anslås konsekvensene å kunne bli moderate.