Standardisering av AGD-gjellescore. Enhetlig gjellescoring basert på data fra eksperimentelle forsøk og oppdrettsanlegg for laks

Rapporten lanserer en fremgangsmåte for gjellescoring som er vurdert som best egnet i norske oppdrettsanlegg.

Amøbegjellesykdom (AGD) som forårsakes av amøben Paramoeba perurans har etablert seg som en alvorlig sykdom i norsk fiskeoppdrett. Patologiske funn begrenser seg hovedsakelig til gjellene der man kan se makroskopiske forandringer som forhøyede hvite, slimete områder på gjelleoverflaten.

Et makroskopisk AGD-scoringssystem utviklet av Taylor mfl. (2009) brukes som grunnlag for å bestemme grad og utvikling av AGD på merdkanten, og flere aktører har laget sine egne prosedyrer og anbefalinger basert på dette systemet. Det er ønskelig med et entydig scoresystem der gjellescoreverdier er sammenlignbare, uavhengig av hvilke aktører som utfører scoringen. I dette prosjektet er data fra laboratorieforsøk, sammen med erfaringer og resultater fra gjellescoring i tre oppdrettsanlegg, benyttet som grunnlag for vurderingen av AGD-gjellescoresystemet. Rapporten lanserer den fremgangsmåten for gjellescoring som er vurdert som best egnet i norske oppdrettsanlegg.

Hos norsk oppdrettslaks er gjelleskader med multifaktorielle årsaker vanlig. Det er derfor nødvendig med et gjellescoresystem som kan skille AGD fra andre gjellelesjoner. Denne rapporten presenterer et todelt gjellescoresystem som skiller «aktiv AGD-score» fra total gjellescore.

I tillegg presenterer rapporten en egen «laboratoriescoremetoden» som er utviklet for å kunne skille små forskjeller i gjellescoreutvikling mellom forsøksgrupper i AGD-smitteforsøk.