Reetablering av laks i Vefsna nedstrøms Laksforsen. Sluttrapport for aktiviteten i 2013-2018

Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har hatt i oppdrag å evaluere reetableringstiltakene for laks og sjøaure etter bekjempelsestiltak for å fjerne parasitten Gyrodactylus salaris i Vefsna. Oppdraget fra Statkraft Energi AS har hatt en varighet på fem år (2014-2018), og dette er sluttrapporten fra prosjektet.

Mellom 2013 og 2018 er det tilbakeført til sammen om lag 2,4 millioner individer av laks, hvorav ca. 0,5 millioner er smolt, til Vefsna fra Statkrafts genbank for vill laks på Bjerka.

Det er viktig i et reetableringsprosjekt at fisk med riktig opphav dominerer vassdraget. Resultatene fra 2015 til 2017, med henholdsvis 54 %, 72 % og 58 % utsatt fisk, viser at laks med opphav i genbanken har dominert i disse årene. Disse årene har det også vært store gytebestander i Vefsna, slik at avkom fra utsatt fisk i stor grad dominerer i ungfiskbestanden. I 2018 var samlet merkeandel hos voksen laks 37 %.

Dette året var det første at det blant tilbakevandrende laks var både énsjøvinter og tosjøvinter avkom fra utsatt laks. Det er derfor sannsynliggjort at det er utsatt fisk eller avkom av utsatt fisk som har dominert i de viktige gyteårene 2015-2018. At utsatt laks med riktig genetisk profil dominerer etter bekjempelse av Gyrodactylus salaris, er svært viktig med tanke på å gjenoppbygge den opprinnelige bestanden. Merkeandeler hos voksen laks i Vefsna i undersøkelsesperioden tyder det på at det er utsatt fisk og avkom fra disse som dominerer i vassdraget.