Veterinærfaglige krav ved oppstalling av utvalgte dyregrupper regulert under CITES og forskrift om fremmede organismer

Beskyttelse av naturmangfold og truete arter parallelt med forebygging av sykdom og spredning av skadegjørere er blitt stadig viktigere i en verden preget av stor internasjonal handel, reisevirksomhet og klimaendringer. 

Innførsel til og hold av levende dyr i Norge er regulert både gjennom miljøregelverk og dyrehelse- og dyrevelferdsregelverk. Noen av de sentrale formålene med lovreguleringen er å bidra til å ivareta naturmangfold, beskytte truete arter, forebygge innførsel av skadelige dyrearter og sykdommer, og fremme god dyrevelferd. Miljødirektoratet og Mattilsynet har sentrale roller i forvaltningen av dette regelverket.

Som ledd i oppfølgingen av gjeldende lov- og regelverk, med utgangspunkt i
naturmangfoldloven og forskrifter hjemlet i denne, ga Miljødirektoratet derfor i 2019 Veterinærinstituttet i oppdrag å utarbeide en rapport som redegjør for mulighetene og gir anbefalinger om krav ved gjennomføring av tiltak, dersom man står overfor mulig ulovlig innførsel eller hold av fremmede/eksotiske dyr.

Arne Holst-Jensen

Seksjonsleder forskningsgruppe mattrygghet og dyrehelse
Vis telefonnummer
Send e-post

Solveig Marie Stubsjøen

Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker
Vis telefonnummer
Send e-post

Jørn Våge

Seniorforsker vilthelse, skrantesyke/CWD-koordinator
Vis telefonnummer
Send e-post

Alle ansatte