Reetableringsprosjektet for Ranelva og Røssåga. Årsrapport 2009

I regi av Statkraft ble det i 2005 startet et prosjekt med mål å reetablere laksestammene i Ranelva og Røssåga med basis i det genetiske materialet i den levende genbanken for laks på Bjerka. I den anledning ble det satt ned en prosjektgruppe med representanter fra Statkraft, Fylkesmannen, Veterinærinstituttet, samt grunneierlag og lokale fiskeforeninger.

Det praktiske arbeidet i prosjektet har omfattet planlegging og praktisk utlegging og seinere vurdering av klekkesuksess for rogn, utsett av ungfisk og smolt, innsamling og bearbeiding av materiale av ungfisk, registrering og prøvetak av tilbakevandret voksen fisk samt sikre gjennomføring av gytefisk registreringer.

Veterinærinstituttet, seksjon for Miljø- og smittetiltak er gitt i oppgave å lede prosjektet. Veterinærinstituttets arbeid har omfattet kvalitetssikring av det praktiske arbeidet, dokumentere effekter av tiltakene samt rapportere resultater.