Fallviltundersøkelser - freda arter Årsrapport 2018

Veterinærinstituttet i Oslo har siden 2003 gjennomført rutinemessig undersøkelse av fallviltskrotter fra freda fuglearter. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Prosjektets hovedformål er å kartlegge dødsårsaker hos ville fugler, med vekt på å avdekke ulovlig felling (skuddsår), som et ledd i en langsiktig kunnskapsoppbygging omkring biologiske faktorer og artenes demografi. Prosjektet skal videre ivareta materiale fra døde individer av viltlevende fugler, med henblikk på senere analyser.

I 2018 mottok Veterinærinstituttet 119 fugleskrotter fra preparanter (taksidermister). Traume (59 %) og avmagring (27 %) var de vanligste diagnosene i 2018.