Reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen – Årsrapport 2015

2015 var det tredje året i reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen etter avsluttende bekjempelsesaksjon
mot Gyrodactylus salaris i 2012. Reetableringen av laksebestandene i regionen gjennomføres med
stedegne bestander, basert på det genetiske materialet som i dag finnes i Statkrafts levende genbank for
vill laks på Bjerka. Rapporten omhandler alle vassdragene i regionen der det er gjennomført tiltak i forbindelse med reetableringsprosjektet.

For Vefsna er det utarbeidet egen rapport, se (Holthe mfl. 2015c), men enkeltresultat er også tatt med i denne rapporten.